پروانه ی دفتر سال 1401

تقدیرنامه کمیته ملی المپیک

پروانه ی دفتر سال 1394

تقدیرنامه ی سال 1385

پروانه ی دفتر سال 1387

پروانه ی دفتر سال 1390

پروانه ی دفتر سال 1380

تقدیرنامه ی سال 1381

پروانه ی دفتر سال 1382

پروانه ی دفتر سال 1369

پروانه ی دفتر سال 1378

پروانه ی دفتر سال 1379

گواهی دفتر سال 1358

تایید صلاحیت فنی سال 1359

دعوتنامه ی ارزیابی کارآموزان