خدمات ما

در زیر می توانید بخشی از خدماتی که ما می توانیم در اختیار شما قرار دهیم را مشاهده کنید. در صورت داشتن هرگونه پرسش در مورد این خدمات می توانید با ما تماس بگیرید.

 • طبقه بندی مشاغل و شرح وظایف سازمانی
 • سیستم نویسی کارگزینی، اداری، استخدام، خدمات و جذب نیرو
 • تهیه ی سازمان و تشکیلات و نوشتن شرح وظایف و جریان کار مرتبط با ISO
 • ارزشیابی عملکرد و ارزشیابی پرسنلی
 • تهیه و تنظیم سیستم های بهره وری مرتبط با قوانین ، دستورالعمل ها و اهداف تعیین شده
 • تهیه و تنظیم آیین نامه های انضباطی
 • تهیه و تنظیم اساسنامه های شرکت ها، موسسات وسازمانها با توجه به اهداف تعیین شده
 • انجام بررسی های آماری و تجزیه تحلیل های کمی
 • تشکیلات و سازمان به روش علمی کاربردی
 • مکانیزه کردن سیستمهای اداری پرسنلی
 • زمان سنجی و مطالعه ی کار و زمان
 • طراحی وب سایت
 • طراحی پورتال و فروشگاه های اینترنتی